Languages

Haku

 

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli vuonna 2012 edellisvuotta parempi

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden julkaiseman Ilmanlaadun vuosiraportin mukaan ilmansaasteiden keskimääräiset pitoisuudet olivat pääkaupunkiseudulla vuonna 2012 yleisesti edellisvuotta matalampia. Tehostetut katujen puhdistustoimenpiteet alensivat hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia. Pienhiukkasia ja otsonia kulkeutui Suomen rajojen ulkopuolelta merkittäviä määriä vain harvoin. Myös ilmansaasteiden laimenemisen kannalta epäsuotuisia säilanteita oli melko vähän. Tämän vuoksi ilmanlaatu oli vuonna 2012 huono tai erittäin huono edellisvuotta harvemmin. 

Vuonna 2012 typpidioksidin raja-arvo kuitenkin ylittyi yhä monissa Helsingin vilkasliikenteisissä katukuiluissa. Typpidioksidin raja-arvo ei olisi saanut enää ylittyä 1.1.2010 jälkeen. EU:n komissio on myöntänyt määräaikaan pidennystä vuoden 2015 alkuun asti. Liikenteen päästöt vaikuttavat eniten typpidioksidin pitoisuuksiin.
 

Kevään pölykausi lisäsi hengitettävien hiukkasten määrää

HSY mittaa ilmasta hengitettäviä hiukkasia, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä, ja pienhiukkasia, joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä.

Kevään 2012 katupölykausi oli melko heikko, ja pölyisiä päiviä oli yleisesti HSY:n mittausasemilla edellisvuotta vähemmän.

Pienhiukkasten pitoisuudet eiv ylittäneet raja-arvoa eivkä Maailman terveysjärjestön eli WHO:n vuosiohjearvoa. Pitoisuudet kohosivat kuitenkin muutamana päivänä yli WHO:n vuorokausipitoisuudelle antaman ohjearvon. Ohjearvo ylittyi joko kaukaa kulkeutuneiden pienhiukkasten takia tai heikkotuulisissa sääolosuhteissa liikenteen päästöjen ja pientaloalueilla tapahtuvan puunpolton vuoksi.

Vuonna 2012 otsonipitoisuudet alittivat sekä terveys- että kasvillisuusvaikutusten perusteella annetut pitkän ajan tavoitteet, mikä on poikkeuksellista. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana pitkän ajan tavoitteet ovat ylittyneet lähes joka vuosi.
 

Pitkällä aikavälillä päästöt ovat vähentyneet ja pitoisuudet ilmassa laskeneet

Keskeisimm ilmansaasteiden päästölähteet pääkaupunkiseudulla ovat liikenne, energiantuotanto ja puunpoltto. Niiden lisäksi ilmansaasteita kulkeutuu Suomeen rajojen ulkopuolelta.

Vuonna 2012 typenoksidien päästöt pysyiv suunnilleen edellisvuoden tasolla, mutta haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä hiilimonoksidin päästöt väheniv. Rikkidioksidin ja hiukkasten päästöt lisääntyiv, mikä johtui kivihiilen ja öljyn käytön lisääntymisestä energiantuotannossa

”Pitkällä aikavälillä niin päästöt kuin ilmansaasteiden pitoisuudetkin ovat laskeneet pääkaupunkiseudulla”, kertoo ilmansuojeluasiantuntija Liisa Matilainen HSY:stä.

HSY seuraa ilmanlaatua 11 mittausasemalla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tämän hetkinen ilmanlaatutilanne selviää osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu. Erityisesti hengitys- ja sydänsairaille sekä pienten lasten vanhemmille on kehitetty myös maksullinen tekstiviestipalvelu, joka varoittaa huonosta ilmanlaadusta suoraan palvelun tilaajan puhelimeen.

Ilmanlaadun vuosiraportti (pdf)

 
Lähde: Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Kategoria: