Languages

Haku

 

Dieselpartiklar påverkar hjärtat – nya kunskaper viktiga för Sveriges internationella luftvårdsarbete

Forskningsprogrammet Scarp (Swedish Clean Air Research Program) som finansierats av Naturvårdsverket och letts av IVL handlar om hur luftföroreningar påverkar människa och natur. Resultaten visar bland annat att partiklar i dieselavgaser ger en direkt påverkan på hjärta och blodkärl och att vedrök ger upphov till inflammation. Scarps forskning visar också att luftföroreningar från vägtrafiken skadar barns luftvägar långt upp i skolåldern och påverkar lungfunktionen.

Ekosystem påverkas också av luftföroreningar. Forskningen har visat hur kvävenedfallet påverkar växter och att det samspelar med hur vi använder marken, till exempel hur vi brukar skogen.

Forskningen inom Scarp har medfört väsentligt förbtrade möjligheter att modellera bildning, omvandling och transport av partiklar i luften. Kunskapen används för att beräkna påverkan från luftföroreningar i olika länder.

Kommissionen arbetar just nu med en omfattande översyn av luftvårdslagstiftningen och väntas till hösten komma med förslag till en ny tematisk strategi med långsiktiga mål för EU:s luftkvalitet, samt förslag till ett nytt så kallat takdirektiv med krav på skärpta utsläppsbegränsningar för flertalet föroreningar. Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att ta fram underlag inför de kommande EU-förhandlingarna.

Enligt Naturvårdsverket kommer resultaten från Scarp att få stor betydelse som stöd för utformningen av den politik som Sverige kommer att driva i europeiska och internationella organisationer. Resultaten blir också viktiga i arbetet med lokala åtgärder och för att nå miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning samt Ingen övergödning.

– Sverige har allt sedan försurningen av mark och vatten upptäcktes för mer än 40 år sedan varit pådrivande i det internationella luftvårdsarbetet och genom forskningen bland annat bidragit till att kartlägga orsaker och sta gränser för vad naturen tål. Genom forskningsprogrammet har vi kunnat fortsta detta arbete och resultaten har därför direkt kunnat användas i den nyligen undertecknade revisionen av Göteborgsprotokollet och i EU:s luftvårdsarbete, säger Scarps programchef Peringe Grennfelt på IVL Svenska Miljöinstitutet.

 

Läs mera: IVL Svenska Miljöinstitutet

 

 

Kategoria: